เรา คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ผู้ซึ่งมีความต้องการ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบเจาะจงทุกรูปแบบ

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน ที่คัดสรรมาเพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำแบบเจาะจงภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และทัศนคติด้านความเสี่ยงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

Streaming for Fund

ซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผ่าน Mobile App ได้แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถทำรายการในบัญชีกองทุนผ่าน Mobile app ได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่ ...

การพบปะพิเศษอย่างเป็นส่วนตัวกับ เจ้าฟ้าชาย แมกซ์ แห่งประเทศลิกเตนสไตน์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บลจ.เมอร์ชั่นพารท์เนอร์ร่วมกับธนาคารชั้นนำข ...

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาดินเนอร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ร่วมกับหอการค้านานาชาติแ ...

สัมมนา “การจัดการและวางแผนภาษีมรดก”

ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีมรดกและที่ดินจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ เ ...