งานเสวนา “โอกาสการลงทุนทั่วโลก” 2558

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม โซฟิเทล โซ แบง คอก บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ด้วยความร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญการลงทุน อีก 3 แห่ง อันได้แก่ บลจ. กรุงไทย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) และบลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จัดเสวนาแก่ลูกค้าในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนทั่วโลก” โดยให้ความรู้และข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ เช่น “มองการลงทุนในตลาดยุโรปผ่านกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้” “เกิดอะไรในญี่ปุ่นผ่านกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป” และ “โอกาสการลงทุนหุ้นในประเทศอินเดียผ่านกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ”