บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 660 6677
แฟกซ์. 02 660 6678
เว็บไซต์ : www.merchantasset.co.th
อีเมล : info@merchantasset.co.th
ร้องเรียน ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ โทร. 02 660 6620