บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

ปีที่ก่อตั้ง

2005

ผู้ถือหุ้น

บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 96.99%

ทุนชำระแล้ว

350 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ไกรสร จันศิริ

ประธานกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บ. โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ : บ. ซินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บ. กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ : บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรม ระยอง (ไทย-จีน)
 • ประธานกรรมการ : บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ : บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ : บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ : บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการรองเลขาธิการ : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ : หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการบริหาร

นายจิรายุ อัสสานุวงศ์

กรรมการ

นางสาววรุณี เศรษฐีวรรณ

กรรมการ
 • กรรมการบริหาร : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร : บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ : บ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ : บ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสายงานด้านเศรษฐกิจ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ : บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร : บริษัท เอกมัย โฮลด์ดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร : บ. เศรษฐีวรรณพัฒนาการ จำกัด

นางสาวชัญญา รัตนประภากุล

กรรมการบริหาร

นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ิ

กรรมการบริหาร

นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ : บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร : บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร : หอการค้าไทย-จีน
 • อุปนายกสมาคม : สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
 • กรรมการ : บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด